Script logo
Copyright © 2016 - 2024 MIGREX
All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl

Dotacja

Dotacja na kapitał obrotowy

Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: MIGREX sp. z o.o.
Wartość projektu: 267 412,44 w tym 100% ze środków europejskich EFRR
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

 


MIGREX Sp.z o.o. w dniu 11- 09-2020 otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

− cele projektu : Otrzymane dofinansowanie MIGREX Sp. z o.o. a będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego tj: zakup towarów, opłacenie leasingów/dzierżaw taboru pojazdów.

− planowane efekty : Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

− wartość projektu: 267 412,44 zł (słownie:dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 44/100)

− wkład Funduszy Europejskich: 267 412,44 zł (słownie:dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 44/100)

Script logo
Copyright © 2016 - 2024 MIGREX
All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl